Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedintele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

Hot. nr. 18     19
Hot. nr. 17     17
Hot. nr. 16     14
Hot. nr. 15     12
Hot. nr. 14     14
Hot. NR. 13     13
Hot.12/2019 alegere presedinte de sedinta pentru lunile martie aprilie si mai 2019     56
Hot nr.11/2019 stabilirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazuri de violenta domesti     54
hot nr.10/2019 aprobare actualizare indicatori tehnico economici obiectiv Pod beton armat peste par     50
Hot nr.9/2019 acordul Consiliului Local pentru incherea unui protocol intre comuna Perisani si paro     58
Hot. nr.8/2019 mandatarea reprez. com Perisani la Adunarea Generala ADI-APA Valcea     49
Hot nr.7/2019 aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna     48
Hot nr.6/2019 analiza stadiului de completare a Registrului agricol pentru peroada 2015-2018     51
Hot nr.5/2019 aprobarea realizarea Planului de Urbanism General al comunei si Regulamentul Local de     48
Hot nr.4/2019 aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local ce se vor efectua de benefi     54
Hot nr.3/2019 insusirea raportului cu privire la inventarierea anuala a patrimoniului pe anul 2089     48
hot. nr.2/2019 aprobarea contului de inchere al exercitiului bugetar la 31 12 2018     51
hotarare nr.1/2019 acoperire definitiva din excedentul bugetului local al anului precedent a defici     42
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina